گزارش برنامه


محل اجرا: آبشار خور. در مجاورت روستای خور. واقع در غرب قله پهن حصار. 17 کیلومتری جاده کرج.چالوس.جاده فرعی خوزنکلا .
مبدا حرکت :خیابان آزادی
ساعت حرکت :5/30 صبح
شروع کار: ساعت 9 صبح
خاتمه : ساعت 4 بعداز ظهر