گزارش برنامه

تاریخ اجرا:1397/11/19

شرح برنامه:

این آبشار در جاده هراز، بعد از پلور، 5 کیلومتر بعد از آب اسک بعد از ورودی رینه در دره نوا می باشد. ما روز جمعه ساعت 4 صبح از تهران برای صعود به سمت این آبشار حرکت کردیم و ساعت 9 صبح پس از مرتب کردن وسایل آماده صعود به سمت پای آبشار شدیم. پس از گذشت 1:15 ساعت به پای طول 1 رسیدیم و آماده بستن کرامپون و لباس صعود شدیم طول 1 را با شیب 90 درجه و پس از 20 متر به یک تک رول در مسیر میرسیم، پس از عبور از تک رول به یک کارگاه دو رول زنجیر خواهیم رسید و طول بعدی 45 متر خواهد بود تا پای برج اصلی، پس از عبور از برج اصلی که مهمترین قسمت صعود این آبشار زیبا خواهد بود تیم دو نفره ما در دو کارگاه ایجاد شده به روی یخ توانست در نهایت ساعت 15:15 دقیقه به کارگاه طول آخر برسیم. و در نهایت تصمیم به فرود گرفتیم با توجه به تاریکی هوا و سبک صعود کردن بدون کوله، برای فرود از این آبشار 130 متری یک فرود 50 متری تا نیمه برج اصلی و یک فرود آبالاکوف خواهیم داشت که سرکار خانم آلاله قاسمی نفر اول فرود را شروع کردند تا با ایجاد کارگاه آبالاکوف از اتلاف وقت جلوگیری کنیم. و در ادامه یک فرود 30 متری تا ابتدای برج و دو فرود دیگر تا ابتدای طول 1 ، و برنامه صعود آبشار نوا در ساعت 16:30 به اتمام رسید.