معرفی کتاب: زن بودن+فایل صوتی

/Content/files/b1b188423e324ad0830339b21f9e4df4/42376ca7014c408eae35ab8e57b0d646.jpeg
زن بودن
نویسنده: تونی گرت
مترجم: فروزان گنجی زاده
تاریخ ارائه: 96/11/3
ارائه توسط خانم نسرین اسدی
 
خلاصه کتاب:
کتاب زن بودن، بیان چگونگی دور شدن زنان جوامع صنعتی و مدرن معاصر از سرشت و فطرت طبیعی خود است. تونی گرنت نویسنده کتاب با تأکید بر نقش ابزاری زن در جوامع سرمایه داری کلان، ضمن انتقاد از شعارهای جنبش فمنیستی و انقلاب جنسی، پیامد و تأثیر آن را بر روح و روان زن و انحطاط خانواده نشان می دهد. نویسنده چهارگونه شخصیت در جهان معاصر را برای زن تصویر می کند؛ زن مادونا، آمازون، مادر و معشوقه و سپس به بررسی دقیق هریک از این ابعاد می پردازد. او معتقد است زن امروزی به صورت یک زن آمازون درآمده که از طبیعت ملایم و لطیف خود دور افتاده است و اکنون نیازمند است تا زنانگی گم شده اش، به ویژه جنبه های مادر، مادونا و معشوقه‌ی شخصیتش را بازیابد. وی در نهایت زنی را کامل می داند که در طول دوره حیاتش همه جنبه های روانی خود را تجربه کند و درهم بیامیزد.
چهار جنبه زن:
 1. مادونا: بازتابنده محسنات کامل زنانه از لحاظ بردباری، سکوت و وفای به عهد است. این نوع زن در پی کسب عظمت برای خود نیست؛ او ترجیحاً مرد را در زندگی بسوی عظمت می کشاند و بی هیچ قید و شرطی از تلاش وی در جستجوی کسب خرسندی و موفقیت، حمایت می کند.
 2. مادر: حامی و سرپرست است. زنی است که با وابستگی اش به دیگران کامیاب می شود. او نه تنها فرزندانش را بزرگ می کند،ب لکه سایر خویشاوندان و دوستان مونث و همچنین مردان زندگی اش را می پروراند.
 3. آمازون: شدیداً دارای تمرکز حواس و فزون خواه است. ابراز وجود می کند. متکی به نفس و خودکفاست و ارتباط او با مردانِ زندگی اش در قالب رفیق و همکار و رقیب است.
 4.معشوقه: زنی که در روابط شخصی خود با مرد در سطوح مختلف عقلانی، عاطفی و جنسی، پیش از هر چیز دارای نقشی تعیین کننده و فعال است. معشوقه، با مردش به نوعی همخوانی می کند، ولی هرگز دست به سینهء او نیست. معشوقه، جنبه ای از زن است که مردان همواره آن را ستایش و تحسین کرده اند.
 
 
 
در ادامه فایل صوتی این اجرا را توسط خانم نسرین اسدی بصورت آنلاین بشنوید: