آخرین فرصت برای اعضای مشروط

با عنايت به تصميم هيأت مديره باشگاه مبني بر اجراي دو برنامه آزمايشي براي اعضاي مشروط دوره پنجم آموزش، موارد زير به اطلاع مي رسد:
 
١. اجراي برنامه قله زرينه كوه در تاريخ ٥ آذر ماه به سرپرستي آقاي رضا نجاري و مربيگري آقاي حسن فولادي
٢. اجراي برنامه قله ساكا در تاريخ ١٢ آذر ماه به سرپرستي آقاي نويد هنركار و مربيگري آقاي مسعود محمدي
 
بديهي است عدم شركت اعضاي مذكور در برنامه هاي فوق الذكر به منزله انصراف از ادامه فعاليت با باشگاه كوهنوردي تهران مي باشد.
 
روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران