صعود زمستاني تخت سليمان

/Content/files/f97c372975574e729aa451ffc83d36c9/df2f9b10e7094b458d60ee5e012424f0.jpeg
باشگاه كوهنوردي تهران قصد دارد نظر به اجراي برنامه شاخص نيم سال دوم (صعود زمستاني تخت سليمان) و با هدف شناسايي مسير، پيش برنامه اي با توجه به تقويم ورزشي در منطقه تخت سليمان در تاريخ ٢٠ مهر ماه انجام نمايد لذا از تمامي همنوردان عزيزي كه قصد شركت در برنامه زمستاني را دارند دعوت بعمل مي آيد ضمن شركت در اين برنامه، براي پيش ثبت نام با كمك سرپرست برنامه آقاي مسعود محمدي تماس بگيرند.
 
باسپاس
 
کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران