دريافت تمامی هزينه های درماني بيمه شدگان باسوابق 5 سال

/Content/files/f97c372975574e729aa451ffc83d36c9/fdb3889eee524111b8a8ce3cac1abb5b.jpeg

پنجمين جلسه طرح سلامت باشگاه هاي استان تهران با تصويب پرداخت تمام هزينه به بيمه شدگان پنج سال به بالا برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور ميرزآقابيك معاون توسعه امور ورزش اداره کل، دکتر ثابتي رئیس هیات پزشکی ورزشی استان تهران، خرم، رياني، صداقت، ثابتي صدر و حسني برگزار شد، بر نظارت كامل و بازديد ضربتي از اماكن ورزشي در جهت خدمات بهتر به ورزشكاران تاكيد شد. 

در ادامه جلسه مصوب شد به باشگاه هايي كه بيش از 1000 نفر بيمه شده داشته باشند، كد مجزا داده شود و همچنين ورزشكاراني كه به مدت پنج سال كارت بيمه دريافت نموده اند و خسارتي نيز دريافت نكرده اند، چنانچه دچار مصدوم شوند، هيئت پزشكي ورزشی تمام هزينه هاي درمان را پرداخت نمايد.

طرح ضربتي بازديد از اماكن ورزشي، جلسات با مسئولين بيمه ادارات و تحويل تراکت هاي حقوق ورزشي به كليه ورزشكاران از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

منبع : اداره کل ورزش و جوانان استان تهران