کروکی مسیر گشایش شده

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/273526dff8a84053b1098029bdced433.jpeg

کروکی مسیر "یخچالهای ایران" که بر دره یخار دماوند کوه گشایش گردیده است به شرح تصویر می باشد. امید است یخچالهای کوهستانی ایران زمین بیش از پیش مورد توجه کوهنوردان و دغدغه مندان قرار گیرد چرا که نابودی این منابع ارزشمند آبی و کوهستانی فاجعه ای زیست محیطی خواهد بود با درود