مسیر جدید در دره یخار دماوند کوه بنام «یخچال های ایران»

/Content/files/1e55bf9b3bd6479da3e20b425364d132/051f09f4b93046bfb3b6d531546f271b.jpeg

تیم کوهنوردان زنجان و باشگاه کوهنوردی تهران موفق شدند بعد از یک برنامه ریزی و تلاش دو ساله مسیر جدیدی را در دره یخار دماوند کوه بنام "یخچالهای ایران" با شعار "یخچالهای کوهستانی؛سدهای بی دیوار" به طور کامل گشایش و نیز قله را صعود نمایند. این صعود به شیوه سبک بار بوده و در روزهای 4 الی 7 اسفند به مدت چهار روز انجام گردید. گزارش تفضیلی برنامه مذکور انتشار خواهد یافت. اعضای تیم: ابوالفضل زمانی(سرپرست)(زنجان –باشگاه کوهنوردی تهران) حسین مقدم(مسئول فنی)(زنجان) اکبر دلریش(زنجان)