اولین صعودزمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه- خبر چهارم

/Content/files/116334beaf5f4422af0957aa30cacb76/535dbb5169b34e22ac80e229d8718350.jpeg

به اطلاع می رساند صعود صعودزمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه متوقف گردید. اطلاعات تکمیلی ارایه خواهد گردید با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران