تغییر زمان برگزاری برنامه

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/4f0fb1acdc3648cbbc6f8dc52faff175.jpeg

برنامه ی صعود به قله ی شیرکوه (سیزدهم آذر ماه) و برنامه کلکچال به توچال (بیست آذرماه) جابجا گردید ، بنابراین برنامه ی قله کلکچال به توچال دوروزه در تاریخ سیزدهم آذرماه به سرپرستی آقای رضا نجاری وهمچنین برنامه صعود به قله ی شیرکوه سه روزه در تاریخ بیست و نهم آذرماه به سرپرستی آقای حمید ناظوری برگزار خواهد شد.