منشوراخلاقي و زيست محيطي كوه نوردان

/Content/files/116334beaf5f4422af0957aa30cacb76/19fad83d0e9e4b9780627e9be1643c3a.jpeg

کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی منشور اخلاقی و زیست محیطی کوه‌نوردان برگرفته از منشور فدراسیون جهانی کوه‌نوردی UIAA را منتشر کرد .