برنامه ي صعودبه قله ي دماوند

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/a2713b4ab9b34c24b9eb4b9da1e80015.jpeg

برنامه ي صعود به قله ي دماوند ازمسير جنوبي در روزهاي پنجشنبه الي شنبه سي ام مهر ماه تا دوم آبان ماه برگزارخواهد شد. ثبت نام به صورت حضوري در جلسه عمومي باشگاه انجام خواهد شد.سرپرست برنامه آقاي رضا نجاري خواهد بود 09125774882