برنامه ي آموزشي سنگ نوردي

/Content/files/f656e760c3524ac78df474444d30acfd/bc8b584dcdff4eedb17c1c712490cb12.jpeg

برنامه سنگ نوردي در دوبخش آموزش سنگ نوردي و امداد و نجات ، پنجشنبه و جمعه ي اين هفته، دوم و سوم مهرماه در منطقه ي بند يخچال با مدرسي آقاي حسن گرامي برگزار مي گردد.جهت ثبت نام و هماهنگي با سرپرست برنامه آقاي محمد مشهدي قاسم تماس حاصل نماييد. 09353711445