تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 94

/Content/files/f656e760c3524ac78df474444d30acfd/e184e71d29174155894c3146e49c57b6.jpeg

تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 94 باشگاه جهت اطلاع سرپرستان و همنوردان گرامي به شرح زير ارائه مي گردد. اميد است همنوردان گرامي با برنامه ريزي و آمادگي كامل در اين برنامه ها شركت و موجبات پيشرفت فني ، علمي و اخلاقي خود و همنوردان گرامي را فراهم سازند