تغيير زمان برنامه ي جنگل ماسال

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/699931853fe242c3a6ea2cefd7ed0426.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه ي نخست سال 94 باشگاه ، برنامه ي جنگل ماسال به شاندرمن درتاريخ سيزدهم و چهاردهم شهريور ماه پيش بيني گرديده است وليكن اين برنامه درتاريخ پنجم و ششم شهريورماه اجراخواهد شد .همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند با سرپرست برنامه آقاي صفري 09123154156 تماس حاصل نمايند