تشكيل مجمع عمومي سالانه

/Content/files/a3a4d398b73c41fdab99655e2c2a463d/dbff3570c13a48baaba2e32f259c4825.jpeg

مجمع عمومي سالانه ي باشگاه كوه نوردي تهران در روز سه شنبه سيزدهم مرداد ماه از ساعت 17.30 در محل دفتر باشگاه برگزار خواهد شد.دراين جلسه گزارشي نيز از فعاليت هاي باشگاه و هيئت مديره در سال گذشته ارائه خواهد شد.حضور حداكثري اعضا مورد انتظار است.