فصلنامه ي كوه منتشر شد

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/bb6cb93b06f04c769aedfdbac35d5988.jpeg

فصلنامه ي كوه شماره 79 تابستان 94 منتشر گرديد. دراين شماره به موضوعاتي همچون گشايش مسير در ماداگاسكار، شناسايي آبشار كما،پيمايش دره كنت،دژك،خطرپذيري در كوه نوردي، گرگ تنها،غارهاي صخره اي صور،با دوچرخه تا ماچوپيچو و بسياري مطالب ديگر پرداخته شده است.