آشنايي با كوه هاي ايران

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/de99e30bdcf9491287af033b4e66f523.jpeg

درجلسه ي عمومي روز سه شنبه اين هفته ي باشگاه مبحث كوه شناسي ايران توسط آقاي حسين نظر ارائه مي گردد.حضور حداكثري همنوردان گرامي مورد انتظار است. جلسات عمومي هفتگي باشگاه روزهاي سه شنبه ساعت 18 برگزارمي باشد