برنامه سنگ نوردي

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/5921de51821f4f18b6c27e7b83840ab1.jpeg

برنامه يك روزه سنگ نوردي در منطقه بند يخچال جمعه ي اين هفته 2/18 برگزار مي گردد. جهت ثبت نام و شركت دربرنامه با خانم سميه مشهدي قاسم، سرپرست برنامه تماس حاصل نماييد. 09125540460