تعليق عضويت برخي از اعضاي باشگاه

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/1a2d5b3bd045423bb61038c13495dae7.jpeg

طبق آيين نامه ي باشگاه ، نفراتي كه حداقل يك سال از تاريخ عضويت آن ها در باشگاه مي گذرد و تا كنون اقدامي جهت شركت در دوره هاي كارآموزي كوه پيمايي و مقدماتي سنگ و برف ننموده اند ، عضويت آن ها به صورت معلق در مي آيد ، بنابراين بايستي هرچه سريعتر نسبت به شركت دردوره هاي مذكور و ارائه مدارك كارآموزي به باشگاه اقدام نمايند. درصورت نياز،با كميته فني باشگاه ،آقاي نصيري تماس حاصل نماييد.