آموزش اصول تغذيه ورزشي

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/deb03172b33f4a44b2e09354acbb3773.jpeg

درجلسه ي عمومي روز سه شنبه ي اين هفته ي باشگاه 94/2/1 آموزش اصول تغذيه ورزشي توسط خانم خادميان ارائه خواهد شد، حضور حداكثري همنوردان گرامي مورد انتظار است.