گزارش برنامه ديواره ي بيستون

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/8333c15676ca412088c1743920725780.jpeg

طبق پيش بيني و برنامه ريزي صورت گرفته درسال 93 ، برنامه ي صعود ديواره ي بيستون در ابتداي فروردين ماه سال جاري برگزار وچند مسير بر روي اين ديواره توسط همنوردان باشگاه صعود گرديد.گزارش اين برنامه در روز سه شنبه مورخ 94/1/25 ارائه خواهد شد.