صعود ديواره ي بيستون

/Content/files/41c168d5220e4998bfc5f29c25605f0b/1e1786302a5146ba8cf459f3175552d6.jpeg

اولين برنامه ي سال 94 باشگاه كوه نوردي تهران از دوم الي ششم فروردين ماه در منطقه ي بيستون كرمانشاه برگزار گرديد. اين برنامه با همراهي 9 نفر از همنوردان باشگاه به سرپرستي آقاي صفري اجرا وبا حضور مربيان گرانقدر آقايان گرامي و هيزمكار همراه بود. طبق برنامه ريزي صورت گرفته در روز اول تا پاي مسير آرش صعود شد.روز دوم مسير هاري روس توسط هفت نفر از همنوردان باشگاه صعود گرديد ودر روز سوم نيزمسير شيرين توسط هر نه نفر صعود شد.براي اين عزيزان وديگر همنوردان باشگاه آرزوي موفقيت و سالي سرشار از سلامتي و بركت راآرزومنديم.