ارسال تصوير جهت كارت تبريك

/Content/files/bda09b12b37d4e75bfd9650612195275/877d531fed13492da316350adf012d91.jpeg

طبق روال گذشته وبا فرارسيدن سال جديد اقدام به چاپ و توزيع كارت تبريك بين همنوردان باشگاه مي گردد، لذا همنوردان عزيز مي توانند منتخبي ازتصاويري را كه در برنامه هاي باشگاه ثبت نموده اند براي درج در كارت تبريك سال نو دراسرع وقت به آدرس abolfazl_sbu@yahoo.com ارسال نمايند