آموزش زمين شناسي كوه ها

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/8cebdd94aaf44c539638e1e04faea483.jpeg

طبق هماهنگي صورت گرفته در جلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه آموزش زمين شناسي كوه هاي ايران توسط آقاي مهندس فرهاد احمدي شيخاني از متخصصين واساتيد اين رشته ارائه خواهد شد لذا حضور حداكثري همنوردان گرامي درساعت 18 سه شنبه مورد انتظار است.