صعود ديواره ي بيستون

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/6a5792bb2b42412a9865c857fc175d8b.jpeg

با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته جهت صعود ديواره ي بيستون توسط اعضاي باشگاه در فروردين ماه سال 94 ، كميته فني باشگاه در راستاي افزايش توان فني همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه را دارند ، دو پيش برنامه با رويكرد آموزشي اردوهاي سنگ نوردي در تاريخ هاي 7، 8 و 15 اسفند ماه برگزار خواهد نمود. مدرس اين برنامه ها آقاي حسن گرامي خواهد بود.