صعودزمستاني دره يخاردماوند- گزارش ششم

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/9e4693b44bba42f7bfe0a24b12f4cab3.jpeg

طي ارتباط برقرارشده با تيم مشترك دره ي يخار دماوند كه شامل كوه نورداني از باشگاه كوه نوردي تهران و استان زنجان مي باشند امروز چهارشنبه 93/10/4 تيم صعود كار خود را ازساعت 6 صبح آغازو اقدام به صعود ازارتفاع 4200متري به بالا نمودند. بعد از عبور عرضي از دهليز مركزي وقبل از دهليز مرحوم عباس جعفري وارد دهليز مابين اين دو شده و به صعود خود ادامه مي دهند. باسرعتي خوب از دهليزهايي با شيب حدود 50 درجه گذر كرده و به ارتفاع 5000 متري صعود مي كنند .به دليل وزش شديد باد ، كمي ارتفاع كم كرده و تصميم بر بيواك و شب ماني دراين ارتفاع مي گيرند تا انشاالله فردا به صعود خود ادامه دهند. تيم پشتيباني نيز دركمپ دوم ازپايين مسير را بررسي وبه اطلاع تيم صعود مي رسانند.همينك ساعت 17 روز چهارشنبه هردوتيم در منطقه حضور ودرشرايط خوبي به سر مي برند. سرعت باد امروز بيش از 40 كيلومترگزارش شده است. براي هردوتيم آرزوي سلامتي و موفقيت داريم. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران