صعود زمستاني دره يخار دماوند- گزارش پنجم

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/98d73a5fe8b94397a12b0a154b9f9dab.jpeg

طي آخرين تماس برقرارشده درساعت 17امروز چهارشنبه 93/10/3 با تيم دره ي يخار، باوجود شرايط جوي نامساعد و بارش برف ،اعضاي تيم از كمپ دو به سمت ارتفاعات بالاترحركت نموده و تا دهليز عباس درارتفاع حدود 4200 متري صعود وكمپ سوم را برپا نمودند.به دليل محدوديت فضا در برقراري كمپ دراين ارتفاع تيم به دوگروه تقسيم وشش نفر به كمپ دو بازگشته وسه نفر جهت صعود نهايي دركمپ سوم مستقر گرديدند. همچنين نفراتي كه به كمپ دوم بازگشتند فردا به سمت كمپ اول فرود خواهند آمد.ارتباط ازطريق بيسيم بين دوتيم برقرار است. براي هردوتيم آرزوي سلامتي و موفقيت را داريم. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران