پيش برنامه ي دماوند

/Content/files/bbb319fd21f34aaebcbbbc8d9e3b10bf/666601b4ca8445a3906511d3e6eee47f.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه ي دوم سال 93 باشگاه، برنامه ي صعود به قله ي دماوند در تاريخ 9/28 برگزارخواهد شد لذا همنورداني كه قصد شركت در برنامه ي دماوند را دارند مي بايستي در برنامه ي اين هفته صعود به قله سركچال حضورداشته باشند .سرپرست برنامه سركچال آقاي صالحي 09123573812