كلاس پزشكي كوهستان

/Content/files/bbb319fd21f34aaebcbbbc8d9e3b10bf/f04e6c8672bb4cc1883070ad5e79398c.jpeg

يك دوره كلاس پزشكي كوهستان زيرنظر آقاي دكتر بهپور در دي ماه برگزار خواهد شد.باتوجه به ضرورت ارتقاي دانش علمي و پزشكي مرتبط با كوه نوردي به ويژه در صعودهاي زمستانه ضروري است دوستاني كه اين دوره را نگذرانده اند نسبت به ثبت نام و شركت دراين دوره اقدام نمايند.جهت ثبت نام و حضور دردوره با آقاي پناهي تماس حاصل نماييد 09125547330