امداد و نجات در كوهستان

/Content/files/bbb319fd21f34aaebcbbbc8d9e3b10bf/446eaf05574543f999db2940c68c7175.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال جاري باشگاه ، آموزش امداد ونجات در كوهستان در روزهاي پنجشنبه وجمعه اين هفته توسط آقاي درودگر برگزار خواهد شد.مباحث تئوري روز پنجشنبه در دفتر باشگاه و مباحث عملي روز جمعه در بند يخچال برگزار خواهد شد.جهت ثبت نام و هماهنگي با آقاي درودگر شماره 09121902326 تماس حاصل نماييد