برنامه كهار

/Content/files/11a649264a26425785249b4b31d9174f/e6746ccc57ec4fa09a3b10f57dc3b1e4.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال جاري باشگاه برنامه ي قله كهار جمعه 9/14 برگزار خواهد شد. اين برنامه يكي از پيش برنامه هاي صعود زمستاني علم كوه خواهد بود لذا حضور دوستاني كه قصد شركت در آن برنامه رادارند الزامي است.سرپرست برنامه آقاي ايمان خليلي 09397978763