برنامه غاركهك

/Content/files/11a649264a26425785249b4b31d9174f/5ab64430c0824afc98bcdadb1479af46.jpeg

با توجه به تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال جاري باشگاه ،برنامه ي غاركهك اين هفته به سرپرستي آقاي داودتنهايي 09125592261برگزارخواهد شد.همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه دارند بايستي كارآموزي سنگ نوردي داشته باشند.لوازم مورد نياز عبارتند از كلاه كاسك ، هارنس، هدلامپ