اردوي سنگ

/Content/files/11a649264a26425785249b4b31d9174f/5b82a8e2b0de4851bd3995c9144a1b73.jpeg

.طبق تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 93 باشگاه ، برنامه سنگ نوردي در منطقه ي پل خواب در روزهاي پنجشنبه و جمعه ي هفته ي جاري با حضور آقاي حسن گرامي برگزار مي گردد.همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه رادارند با آقاي نصيري 09128048862 تماس حاصل نمايند.حضوراعضاي اردوي سنگ دراين برنامه الزامي استد