هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/7dd7c222e6a94063811473c4971a1ae3.jpeg

"هر کتاب، یک سفر و هر سفر، یک کتاب" من یک کوهنورد هستم، تو چی؟! کتاب همنورد من است، همنوردِ تو چی؟ همیشه تو وسایل من یه کتاب میتونی پیدا کنی، تو وسایل تو چی؟ البته ممکنه کوهنورد نباشی و میونه ای هم با کوه نداشته باشی! ولی بعید می دونم به دامن طبیعت نری و با مسافرت هم غریبه باشی! میشه کتاب رو به عنوان همسفرت قبول کنی؟ هر کتابی که دوست داری. اگر هم نمی خوای بری سفر و یا نمی خوای کتابی با خودت ببری، باز هم عیبی نداره، ولی حداقل بیا یه کاری بکن، نیازی هم نیست از جات تکون بخوری، حتی یک قدم! یک کتابی رو باز کن و بیفت دنبال کلماتش و دیگه کاریت نباشه. خودش تو رو میبره سفر، میبره و می گردونه، با خیلی ها آشنات می کنه، خیلی چیزا یادت میده و مرزها رو برات میشکنه و .... . هر جا هم خوابت گرفت، بگیر بخواب، نگران هیچی نباش دوست من! هفته کتاب و کتاب خوانی بر تمامی همنوردان مبارک