شناخت عوامل ريزش بهمن

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/5c40f70a36de4575aabb2bf0d580e047.jpeg

آموزش نحوه ي شناخت عوامل ريزش بهمن در جلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه توسط آقاي درودگر ارائه خواهد شد لذا حضور بموقع و حداكثري همنوردان گرامي مورد انتظار است