برنامه ي آزادكوه

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/04ed5dd2ba14465db873efc33548616a.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه ي دوم سال جاري باشگاه، برنامه ي آزادكوه به سرپرستي خانم خادميان در تاريخ 93/8/22 اجرا خواهد شد.همنوردان گرامي جهت ثبت نام با شماره 09127193407 تماس حاصل نمايند