ابزارشناسي

/Content/files/9b2477b025824bff825e3d930c041157/67b4c28b2f1e4ed98217230ee0548c43.jpeg

در جلسه ي عمومي روز سه شنبه اين هفته باشگاه ، آموزش شناخت وكاربرد ابزار هاي سنگ نوردي و ديواره نوردي توسط آقاي نصيري انجام مي گردد.حضورحداكثري اعضا مورد انتظار است.