رنگ آميزي جانپناه فلزي قله ي توچال

/Content/files/277f9409b48548a38bd6a582340c8c43/b0269e881a444ac483a88af6b6fd255e.jpeg

باسلام . جانپناه فلزي قله ي توچال به همت باشگاه كوه نوردي تهران روز گذشته رنگ آميزي گرديد. اين جانپناه بر روي قله ي توچال ودرارتفاع 3960 متري از فلزساخته شده است ودرساليان گذشته نه تنها رنگ آميزي نشده بلكه بعضا مورد بي مهري نيزواقع شده است ومتاسفانه برروي بدنه آن با اسپري و رنگ ، يادگاري نيز نوشته شده بود.پس از هماهنگي با مسئولين محترم فدراسيون كوه نوردي كشور روز گذشته چهارم مهرماه توسط تعدادي از اعضاي باشگاه رنگ آميزي جانپناه انجام پذيرفت.اين برنامه با همكاري آقايان حميدآقارسولي، مسعود ابراهيمي، محمد اصغرزاده ،يحيي انصاري،سعيد رحيمي وخانم ها مژگان حسيني و رويا دميرچي و همراهي آقايان ساريخاني (مسئول امورپناه گاههاي فدراسيون) و ابوالفضل زماني صورت پذيرفت .اين خبر برروي سايت هاي فدراسيون ، هيئت تهران و اداره كل ورزش استان تهران نيز درج گرديده است