اردوي سنگ نوردي

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/b608b7037d494ca9b83cba0f4a108cbb.jpeg

با سلام طبق اعلام فراخوان قبلي اولين جلسه ي آموزشي اردوي سنگ نوردي روزجمعه 28 شهريور برگزار مي گردد . همنورداني كه جهت شركت دراين دوره ثبت نام نموده اند ساعت 6 صبح جمعه در ميدان مجسمه دربند حضور داشته باشند