برنامه هاي اجراشده هفته گذشته باشگاه

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/cfab26f19afd476fbac881fa8db42423.jpeg

با سلامدرروزهاي پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهريور ماه چهارجبهه دماوند توسط اعضاي باشگاه صعود گرديد.سرپرستان اين برنامه : جبهه جنوبي آقاي فولادي - جبهه شمالي آقاي نجاري- جبهه شمال شرقي آقاي سعيد پناهي و جبهه غربي آقاي حسين صالحيهمچنين يك دوره كارآموزي كوه پيمايي بانوان نيز با مدرسي خانم ليلا زندي وتعداد 10 نفر برگزارگرديد.