تقديرازهيئت مسئولين قبلي باشگاه

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/b914c615ba6d42afa038a65507e49c1b.jpeg

كسی که نعمت دهنده از مخلوقات را شکرگزار نباشد، شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق با سلام امروز درجلسه عمومي باشگاه مراسم تقديرازهيئت مسئولين قبلي با اجراي موسيقي زنده برگزار مي گردد. شروع جلسات عمومي باشگاه سه شنبه ها ساعت 18 مي باشد.