آموزش اصول دره نوردي

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/3ba17b6d1b254a72899f999936ddb89b.jpeg

با سلام .درجلسه اين هفته ي باشگاه ضمن ارائه گزارش برنامه هاي انجام شده ، آموزش اصول دره نوردي توسط آقاي محمدرضا احمديان از دره نوردان با تجربه كشور ارائه مي گردد. همچنين آموزش عملي نيز روز جمعه همين هفته اجرا مي گردد.