عرض تسليت

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/4f3dfcbcd2b94362b436da69b568f744.jpeg

با سلام . باخبر شديم جناب آقاي غنيمتي پشتيبان محترم سايت درغم ازدست دادن برادربزرگوارشان به سوگ نشسته اند اين ضايعه دردناك را به ايشان و خانواده ي داغديده تسليت عرض نموده وبراي آن مرحوم مغفرت وبراي بازماندگان صبرمسئلت داريم