اطلاعیه مهم در مورد نحوه انتخاب "مسئول فنی برنامه "

/Content/files/fe2995aa8b244448b5be01a84e94321d/ba8d0120f7fc46e8941e592f1bc9903c.jpeg

کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران ضمت تشکر از زحمات کلیه مسئولین برنامه ها، با بررسی برنامه های انجام شده و در راستای اهمیت نقش " سرپرست فنی" یا همان " مسئول فنی" در برنامه های کوهنوردی موراد زیر را به اطلاع می رساند. بدیهی است که اجرای این مفاد از سوی سرپرستان تمامی برنامه های باشگاه کوهنوردی تهران الزامی می باشد: 1- "مسئول فنی" برنامه ها باید قبل از شروع برنامه انتخاب و به تایید کمیته فنی باشگاه برسد. 2- "مسئول فنی" برنامه پس از تایید کمیته فنی می باید قبل از شروع برنامه از مسئولیت خود مطلع گردد. 3- مسئول کمیته فنی باشگاه در زمان حضور در برنامه ها نباید به عنوان "مسئول فنی" برنامه انتخاب گردد. 4- سرپرستان برنامه ملزم به دریافت " مشورت و نظرات مسئول فنی" در مواجه با موضوعات فنی برنامه می باشد. 5- "مسئول فنی" می بایست به اقتضای برنامه تجهیزات و دانش مورد نیاز خود را تجهیز و تقویت نماید. 6-"مسئول فنی" برنامه می باید در عین هماهنگی با سرپرست برنامه با ارایه نکات فنی،آموزشی و تذکرات فنی لازم در فرایند اجرای برنامه مشارکت نماید. در انتها از کلیه مسئولین برنامه تقاضا می گردد که نسبت به رعایت مبانی و اصول کوهنوردی_سرپرستی در برنامه ها اهتمام ویژه ای داشته باشند. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران