گزارش برنامه بازآموزی امداد و نجات

/Content/files/435472fe183248e4bd35e716aceb1e0c/684147bf613e41d49b478a304a290c68.jpeg

بنام خداوند زیباییها حوادث ازقبل قابل پیش بینی نمیباشند بنابراین ما نیازمندیم خود را برای مواجهه ورفع موانع بوجود آمده آماده کنیم که باروشهای مختلف وتکنیکهای متعدد درجهت نجات همنورد خود اقدامات لازم را بعمل آوریم .آنچه بدیهی است حوادث درحالتهای مختلف ودروضعیتهای متغییربوجود میایند لذابرای هرحالتی باید ازروش وتکنیک مربوط به خود استفاده گرددواین امرمیسرنمیشود مگرباحضوردرکلاسها ودوره های آموزشی امداد ونجات. امدادونجات درارتفاع وفضاهای معلق ازجمله عملیات هایی میباشدکه امدادگرمیبایستی ازمهارت دانش وتجربه کافی برخوردارباشدیک امدادگرماهرباانتخاب تکنیکهای مناسب وبادرنظرگرفتن امکانات موجوددرطی عملیات امدادونجات ایمنی وسرعت عملیات رابالاخواهد برد.ازجمله عملیات های امدادونجات که درارتفاع وفضاهای معلق انجام میگیردسیستم بالاکشی وفرود فرد مصدوم میباشد . گزارش برنامه امدادونجات منطقه دربند – بند یخچال تاریخ اجراء:جمعه 17 آبان 1392 خورشیدی سرپرست آقای مجید درودگر ساعت 7 صبح بعدازحضورتمامی نفرات ازپای مجسمه به سمت کافه حسین آبشاری حرکت کردیم درآنجا پس ازصرف صبحانه به سمت بند یخچال –زمین فوتبال – سنگ چکمه به راه افتادیم .درآنجا پس ازبرقراری کارگاهها توسط آقای درودگربرنامه رسماآغازشد .ایشان درابتدا روش بالانسیه را آموزش دادند که دو حالت داشت :1- درروش اول نفراول که به سمت پایین فرود میاید درهنگام فرود آسیب دیده وگره پروسیکش قفل شده ونفر دوم باید امداد رسانی کند .2-درروش دوم نفر آخری که فرود میاید باهمان شرایط دچارمشکل شده وباید توسط نفرپایین امدارسانی شود . بعد از رفع اشکالات وپرسش وپاسخ سیستم های :موفلاژ و فلاشن زوک وزایلره که تمامی سیستمهای فوق بالاکشیدن فرد مصدوم به سمت بالا میباشدوهمچنین اضافه کردن طناب آموزش داده شدند .که باتوجه به تجهزات کامل وطناب کافی امکان تمرین برای تمامی نفرات وجودداشت .حدود ساعت سه بعد ازظهربعدازجمع آوری لوازم وطنابها وداشتن یک روز آموزنده ومفید به سمت پایین حرکت کردیم . نفرات شرکت کننده : خانم ها :پروین حیدری .سمیه قاسمی آقایان :قربانعلی عرب .هاشم شاهی .فرهادچمنی .علی عسگری .مسعود محمدی .ابوالفضل زمانی .علیرضا هنرکار.نادرحسینی .هادی ملکی .محسن خسروی .نوید عبدالوند .شهروزمختاری .محمدرضا ولی محمد.امیرالهیار.