فراخوان پیشنهاد برنامه برای شش ماهه دوم سال 1392

/Content/files/19666c7a5c4749cba8306a140c2b136a/3aa3d0818bdf4cb08227174ead2ec4a4.jpeg

طبق سنوات گذشته کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران برای تدوین تقویم ورزشی شش ماهه دوم(پاییز و زمستان) همنوردان گرامی را به پیشنهاد برنامه فرا می خواند. همنوردان می توانند در قالب فرم پیوست برنامه پیشنهادی خود که مایل و قادر به سرپرستی و انجام آن می باشند را به کمیته روابط عمومی (آقای مهران امیری) تا تاریخ 5 شهریور تحویل نمایند. قابل ذکر است که این برگه ها در دو نوبت در تاریخ های 29 مرداد و 5 شهریور در محل جلسه عمومی توزیع می گردد.