تحویل گزارش ها و عکسهای برنامه سی قله

/Content/files/19666c7a5c4749cba8306a140c2b136a/c47a73c4b3884169848ca78ee33049ca.jpeg

به اطلاع سرپرستان قله های برنامه سی قله میرساند تا روز سه شنبه 29 مرداد نسبت به تحویل گزارشها،انتقادات، احساسات و تصاویر خود اقدام فرمایند. بدیهی است که موارد مذکور باید مسئولین ذی ربط(آقای هوتن نگهبان مسئول گزارشها و نوشته ها- آقای کورش حسن زاده مسئول تصاویر و عکسها) تحویل نمایند. با سپاس