آخرین نظر امداد هوایی

پاسخ نهایی توماس لامل روز بخیر همایون من در راه فرودگاه هستم تا تلاش کنم که محل اجساد را پیدا کنم تا بعدا از این طریق بتوانیم اجساد را پایین بیاوریم. به من گفته اند که در فرهنگ شما بسیار مهم است که اجساد به ایران برگردند. اگر آنها را پیدا کنیم می توانیم در مورد امکان پایین آورنشان صحبت کنیم. این کار احتمالا نیاز به یک تیم خاص و مجهز به اکسیژن خواهد داشت. با بهترین درودها - توماس Good morning Homayoun I am on the way to the airport trying to locate the bodies for a later evacuation. I was informed that in your culture it is very important to get the bodies back to Iran . If we find them we can discuss the possibility of an evacuation. It probably needs an special expedition and the help of oxygen to do this With best regards Thomas