آخرین اخبار امداد برودپیک

آیدین هنوز تماسی نگرفته است. هلی کوپتر در چند پرواز تا حد ممکن از منطقه حادثه عکاسی کرده است، توماس در این پرواز ها حضور داشته است. در این لحظه هلی کوپتر به کمپ اصلی برگشته است و رامین شجاعی با کمک برهمنی و چند نفر دیگر در حال بررسی عکس ها هستند. هنوز ارتباط عزیز و افشین با دو نفر پاکستانی که روز قبل روی گردنه رفته بودند برقرار نشده است. نتیجه تجسس دیروز در صورت دریافت منتشر خواهد شد. همه هماهنگی ها و ارتباطات و هزینه های خارج از کشور بوسیله آقای همایون بختیاری (دبیر باشگاه آرش) انجام می گیرد. کوهنیوز